Friday, December 21, 2012

Kif jista’ jingħad ir-Rużarju tas-Seba’ Duluri
A) Ibda b’att ta’ ndiema biex twarrab kwalunkwe xkiel quddiem Alla u l-Omm Imbierka Tagħna.
Alla tiegħi, jisgħobija b’qalbi kollha li offendejtek, u nistmerr dnubieti kollha, għax nitkexkex mit-telf tal-ġenna u t-tbatijiet tal-infern; iżda fuq kollox għax huma joffendu lilek, Alla tiegħi, li inti kollok tjieba u jistħoqqlok imħabbti kollha.  Nagħmel fehma soda, li bil-għajnuna tal-grazzja tiegħek, nqerr dnubieti, nagħmel penitenza, u nibdel ħajti għat-tajjeb.  Ammen.”

B) Itlob Missierna waħda flimkien ma’ seba’ Sliema wara li timmedita fuq kull dulur ta’ l-Omm Imbierka Tagħna.

C) Tnebbieħ biex timmedita is-seba’ duluri ta’l-Omm Imbierka Tagħna huma:
1) Il-profezija ta’ Xmun (li sejf qed jinfed ruħha minħabba li ħafna erwieħ qed jintilfu fid-dinja tallum);
2) Il-ħarba lejn l-Eġittu (Ġesù, Marija u Ġużeppi kienu mkeċċijin minn art twelidhom; illum ħafna erwieħ ikeċċuhom jew jitfgħuhom il-barra);
3) It-telfien tat-Tfajjel Ġesù fit-tempju (Illum ħafna erwieħ tilfu l-innoċenza tagħhom – it-telfien ta’ Ġesù għal darba oħra fit-tempji ta’ Alla);
4) Il-laqa’ ta’ Ġesù u Marija matul it-Triq tas-Salib (In-niket li ma jitfissirx bil-kliem ta’ Marija meta tara lil Ġesù u Tagħlimu jerġa’ jiġi ippersegwitat;
5) It-Tislib (Ġesù hu msallab ħaj mill-ġdid illum għal drabi bla għadd minn ħafna nies, ukoll minn erwieħ magħżulin, li jwettqu dnubiet mejta);
6) Il-Ġisem ta’ Ġesù imniżżel minn fuq is-Salib (Il-ġisem Imqaddes ta’ Ġesù u l-Ġisem Mistiku Tiegħu kien imħassar u misħuq u jidgħu bih b’mod li ma jitfissirx bil-kliem);
7) Id-difna ta’ Ġesù (In-niket li ma jitfissirx ta’ l-Omm meta tara id-difniet bla għadd tal-preżenza nnifisha ta’ Ġesù kemm fid-dinja kif ukoll fl-infern ta’ dejjem).

D) Nistgħu ukoll nagħżlu tema ġenerali kull jum biex nimmeditaw fuq is-seba’ duluri tal-Madonna meta hi tibqa’ tara għadd bla qies ta’ erwieħ li jwettqu l-abort, s-suwiċidju, l-qtil, l-abbuż sesswali, d-dnub tal-ġisem, it-tkissir tal-familja u tar-relazzjoni, l-apostasija, l-qima satanika, iċ-ċaħda ta’ Kristu u tal-Knisja Tiegħu, u l-bqija, jintilfu fid-dnubiet u fl-infern ta’ dejjem.

E) Talb ta’ għeluq:
"Sultana tal-Martri, ruħek kienet imħawwda ħafna fil-baħar il-kbir tat-tbatijiet.  Aħna nitolbuk għall merti tad-dmugħ li int xerridt f’dawn il-misteri tan-niket tal-biża’, biex taqlgħalna u lill-midinbin kollha tad-dinja, l-grazzja ta’ sinċerità u ndiema sħiħa.  Amen.
      Biex tixxotta d-dmugħ ta’ Marija matul it-tbatijiet bla qies tagħha, għid: Missierna, Sliema, u talba li ġejja għal tlett darbiet,
Ja Qalb ta’ Marija, mnissla mingħajr dnub oriġinali, li madankollu kellek tbati daqshekk għalina, itlob għalina li nirikorru lejk.”

Ir-Rużarju tas-Seba’ Duluri
Is-seba’ duluri ta’ l-Omm Imbierka Tagħna huma:
1) Il-profezija ta’ Xmun;
2) Il-ħarba lejn l-Eġittu;
3) It-telfien tat-Tfajjel Ġesù fit-tempju;
4) Il-laqa’ ta’ Ġesù u Marija fit-Triq tas-Salib;
5) It-Tislib;
6) Il-Ġisem ta’ Ġesù imniżżel minn fuq is-Salib;
7) Id-dfin ta’ Ġesù.

* Skont Santa Briġita tal-Isvezja (1302-1373), il-Verġni Mbierka taqla’ seba’ grazzji lill-erwieħ li jqimuha kuljum billi jimmeditaw fuq id-dmugħ u d-duluri tagħha, filwaqt li jitolbu seba’ Sliemiet għal kull dulur.

Is-seba’ grazzji speċjali huma:
1) L-Omm Imbierka tagħna taqla’ l-paċi lill-familji tagħhom.
2) Huma jkunu mdawwla fuq il-misteri divini.
3) L-Omm tagħna tas-Sema tfarraġhom fit tbatijiet tagħhom u takkompanjahom fix-xogħol tagħhom.
4) Hi tagħtihom kulma jitolbu sakemm ma jkunx kontra ir-rieda perfetta tal-Iben Divin tagħha jew it-tqaddis tar-ruħ.
5) L-Omm Imbierka tagħna tiddefendihom fit-taqbid spiritwali tagħhom ma’ l-għadu infernali u tħarishom f’kull waqt ta’ ħajjithom.
6) Hi tgħinhom b’mod viżibbli fil-waqt tal-mewt tagħhom.  Huma jaraw il-wiċċ tal-Omm tagħhom.
7) Hi qalgħet il-grazzja mingħand Binha, li dawk li jxerrdu din id-devozzjoni għad-dmugħ u d-duluri tagħha, jittieħdu dritt minn din il-ħajja fuq l-art lejn il-ferħ ta’ dejjem ladarba d-dnubiet kollha tagħhom jinħafrulhom.  Hi u Binha jkunu l-konsolazzjoni u l-ferħ tagħhom għal dejjem.

* Il-Knisja Kattolika għarfet u bierket ir-Rużarju Doloruż, u fit-28 ta’ Mejju 1942 tat induġenza plenarja jew parzjali kull meta jkun reċitat skond il-kundizzjonijiet tal-Knisja.  (ara: S. Penit Ap. Can. No.934. Preces et Pia, OPUS XV.)  L-indulġenza hi l-għoti ta’ ħelsien mill-kastig li jkun jonqos għad-dnubiet magħmulin (ara. Katekiżmu tal-Knisja Kattolika, 1471-1479, 1498).

* Tintrebaħ indulġenza parzjali meta ir-Rużarju Doloruż jingħad fejn ikun x’ħin ikun.

* Tintrebaħ indulġenza plenarja meta r-Rużarju Doloruż jingħad:
1) quddiem Ġesù Sagramentat.
2) kuljum għal xahar sħiħ.
3) nhar ta’ Tlieta u nhar ta’ Ġimgħa għall-erwieħ tal-Purgatorju.
4) fil-15 ta’ Settembru (festa tad-Duluri).  Ir-Rużarju jista’ jingħad kulfejn ikun.
5) fil-Ġimgħa l-Kbira.  Ir-Rużarju jista’ jingħad kulfejn ikun.