Saturday, October 30, 2010

Litanija tal-Madonna tas-Seba’ Duluri

Mill-Papa Piju VII


Mulej, ħniena.                                                   Mulej, ħniena.
Kristu, ħniena.                                                  Kristu, ħniena
Mulej, ħniena.                                                   Mulej, ħniena.
Kristu, ismagħna.                                             Kristu, ismagħna
Kristu, ilqa’ t-talb tagħna.                                Kristu, ilqa’ t-talb tagħna
Missier Etern Alla.                                            Ħenn għalina
Iben Alla, li fdejt id-dinja.                                 Ħenn għalina
Spirtu Qaddis Alla.                                            Ħenn għalina
Imqaddsa Marija Omm Alla.                             Itlob għalina
Imqaddsa Verġni tal-verġni.                            Itlob għalina
Omm tal-Imsallab.                                             Itlob għalina
Omm immnikkta.                                               Itlob għalina
Omm imbikkija.                                                  Itlob għalina
Omm titniehed.                                                  Itlob għalina
Omm imweġġa’.                                                Itlob għalina
Omm abbandunata.                                           Itlob għalina
Omm deżolata.                                                   Itlob għalina
Omm l-iktar qalbek sewda.                               Itlob għalina
Omm imġarrba bid-dwejjaq.                             Itlob għalina
Omm mifnija bin-niket.                                      Itlob għalina
Omm minfuda bis-sejf.                                      Itlob għalina
Omm imsallba fil-qalb tiegħek.                         Itlob għalina
Omm li ġarrabt il-mewt ta’ Ibnek.                      Itlob għalina
Ħamiema Titniehed.                                            Itlob għalina
Omm tad-Duluri.                                                   Itlob għalina
Għajn ta’ dmugħ.                                                  Itlob għalina
Baħar ta’ mrar.                                                      Itlob għalina
Kamp ta’ tribulazzjoni.                                         Itlob għalina
Kotra ta’ tbatija.                                                    Itlob għalina
Mera tas-Sabar.                                                    Itlob għalina
Blata ta’ fedeltà.                                                   Itlob għalina
Rimedju fit-taħwid.                                              Itlob għalina
Ferħ tal-imnikktin.                                                Itlob għalina
Arka tal-mitluqin.                                                  Itlob għalina
Kenn tal-abbandunati.                                          Itlob għalina
Tarka tal-maħqurin.                                               Itlob għalina
Rebbieħa ta’ dawk li ma jemmnux.                     Itlob għalina
Faraġ ta’ qalbhom sewda.                                     Itlob għalina
Duwa tal-morda.                                                     Itlob għalina
Għajnuna tad-beżżiegħa.                                       Itlob għalina
Saħħa tad-dgħajjfin.                                               Itlob għalina
Prottettriċi ta’ dawk li jitqabdu.                             Itlob għalina
Port ta’ dawk li jġarbu l-għarqa.                            Itlob għalina
Li ssikket it-tempesti.                                            Itlob għalina
Sieħba tal-imnikktin.                                              Itlob għalina
Irtirar għal dawk li jokorbu.                                   Itlob għalina
Biża’ tal-qarrieqa.                                                   Itlob għalina
Mudell tal-Martri.                                                    Itlob għalina
Teżor tal-Fidili.                                                        Itlob għalina
Dawl al-Konfessuri.                                                Itlob għalina
Ġawhra tal-Verġni.                                                 Itlob għalina
Faraġ tar-romol.                                                      Itlob għalina
Ferħ tal-Qaddisin kollha.                                        Itlob għalina
Sultana tal-Qaddejja tiegħek.                                 Itlob għalina
Qaddisa Marija, li ħadd ma jista' jkun bħalek.      Itlob għalina

Itlob għalina Verġni l-iktar Imnikkta.
Biex ikun jistħoqqilna dak li wegħdna Kristu.

Nitolbu

O Alla, li fil-Passjoni tiegħek, skond il-profezija ta’ Xmun, sejf ta’ niket nifed il-qalb l-iktar ħelwa tal-glorjuża Mqaddsa Verġni Marija Omm Tiegħek: agħti lilna li niċċelebraw it-tifkirta tas-Seba’ Duluri tagħha, li niksbu l-frott ħieni tal-Passjoni Tiegħek, li Tgħix u ssaltan għal dejjem ta’ dejjem.  Ammen.


No comments:

Post a Comment